از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۹۸م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۹۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۹۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۲۰۰۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

یک سازمان خصوصی و غیرانتفاعی در کشور قطر است که در سال ۱۹۹۵ با حکم شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر بنا نهاده شد. بنیاد قطر بر آموزش، پژوهش‌های علمی و توسعه جامعه متمرکز است. از موسساتی که زیر پوشش حمایت بنیاد قطر هستند می‌توان به دانشگاه‌ها، برنامه‌های آموزشی و پارک علم و صنعت قطر که خود شامل ۲۱ شرکت درگیر در تحقیقات علمی و توسعه است اشاره کرد.

done in 0.0395 seconds