از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۵۷م.
--


توضیحات بیشتر:

حِمص که در دوران باستان امسا نام داشت، سومین شهر بزرگ سوریه است. این شهر در غرب سوریه قرار دارد.

done in 0.0313 seconds