آخرین ویرایش : November 23, 2011

بکر حاجی صفر غلام

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .


گرایشات


عضو


بکر حاجی صفر غلام

ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0262 seconds