آخرین ویرایش : March 2, 2012

آیت الله شیخ علی محمد بروجردی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


از مراجع به نام عصر خویش بود.


روابط خانوادگی


نام پسرdone in 0.0596 seconds