آخرین ویرایش : November 23, 2011

پری خان محمود شوقی

معروف به : شمام شوقی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس اقتصاد


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو کمیسیون اقتصادی.
عضو کمیسیون سلامت تندرستی.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز

موسس

صاحب امتیاز


گرایشات


عضو


پری خان محمود شوقی

تاریخ تولد ۱۹۵۶م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0282 seconds