از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۹۳۳م.۱۹۳۹م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۴۳م.۱۹۵۸-۰۷-۱۴م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۳۹م.۱۹۵۳م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۲۰م.۱۹۲۲م.
۱۹۲۳-۱۱-۲۳م.۱۹۲۴-۰۸-۰۲م.
۱۹۲۴-۰۸م.۱۹۲۵-۰۶م.
۱۹۲۶-۱۱-۲۱م.۱۹۲۸-۰۱-۰۸م.
۱۹۳۳-۱۱-۰۹م.۱۹۳۴-۰۲-۲۵م.
۱۹۳۴م.-
۱۹۳۵-۰۳-۰۴م.۱۹۳۵-۰۳-۱۵م.
۱۹۳۵م.۱۹۳۶-۱۰م.
۱۹۳۷-۰۸-۱۷م.۱۹۳۸-۱۲-۲۴م.
۱۹۴۰-۰۴م.۱۹۴۱-۰۱-۳۱م.


توضیحات بیشتر:

پس از جنگ جهانی اول و شکست امپراطوری عثمانی، این منطقه نیز همچون سایر متصرفات متفقین در خاورمیانه، به قیمومیت آنها درآمد. بر طبق موافقت‌نامه سایکس - پیکوت که به طور محرمانه و در سال ۱۹۱۶ به امضا رسید، عراق به بخشی از قلمرو اشغالی بریتانیا تبدیل شد و تحت نظارت آن اداره می‌شد. به این ترتیب که در سال ۱۹۲۰ از به هم پیوستن سه ایالت منطقه میان رودان، یعنی ایالتهای بصره، بغداد و موصل و با حمایت بریتانیا و سایر متفقین کشور عراق تشکیل شد. یک سال بعد از تشکیل کشور عراق، فیصل اول با حمایت بریتانیا و با رای‌گیری عمومی به پادشاهی عراق انتخاب شد. در سال ۱۹۳۲ قیمومیت انگلستان به پایان رسید و این کشور رسماً به استقلال دست یافت. پس از گذشت یکسال ملک غازی فرزند فیصل به پادشاهی عراق رسید. بعد از مرگ او پادشاهی به فرزندش فیصل دوم رسید و پادشاهی وی تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت. در سال 1958 با کودتای عبدالکریم قاسم، حکومت پادشاهی عراق سقوط کرد.

done in 0.0963 seconds