آخرین ویرایش : November 25, 2011

هیرو ابراهیم احمد

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره اول.
عضو فراکسیون دائمی پارلمان کردستان.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز


گرایشات


عضو


روابط خانوادگی


نام همسر

نام پدر


هیرو ابراهیم احمد

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی سعی نموده است تا به عنوان یک فعال فرهنگی و نیز حقوق بشری خود را در سطح عراق و حتی منطقه خاورمیانه مطرح نماید.
  • یکی از دلایل خروج نوشیروان مصطفی از حزب اتحادیه میهنی کردستان اعتراض به دخالتهای وی و نیز نزدیکانش در حزب و اداره امور استان سلیمانیه بوده است. احزاب منتقد اسلامگرا و نیز حزب گوران وی را متهم به سو استفاده از قدرت و نیز مخدوش بودن وضعیت مالی نموده اند.
  • بسیاری از هنرمندان ایرانی از جمله محمدرضا شجریان به دعوت وی در سلیمانیه کنسرت موسیقی برگزار کرده اند.
  • تقریباً می توان وی را از جمله سرشناس ترین زنان کرد عراقی در زمانه کنونی ارزیابی کرد .از سال 1991 تا امروز در سمتهای مهمی در استان سلیمانیه و نیز حکومت اقلیم کردستان بوده است.

done in 0.048 seconds