آخرین ویرایش : November 26, 2011

عیدو حجی اسماعیل بابا شیخ

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره اول.
عضو فراکسیون پارلمانی سبز.
عضو کمیسسیون امور حقوقی .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .

عضو


گرایشات


عضو


آثار


مترجم

کتاب " صفحات فی التاریخ (أوک) "


این کتاب را از کردی به عربی ترجمه کرده است .

کتاب " تقالید العربیه "


این کتاب را از کردی به عربی ترجمه کرده است .


تاریخ تولد ۱۹۵۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو آیین ایزدی ( یزیدی )

done in 0.0365 seconds