از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۹۴۳م.-
۱۹۵۱م.-
۱۹۵۲م.۱۹۵۲م.
۱۹۵۲م.-
۱۹۶۶م.-
۱۹۶۶م.-
۱۹۷۱م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان نینوا عراق واقع است.

done in 0.0418 seconds