از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۴۳م.-
۱۹۵۱م.-
۱۹۵۲م.۱۹۵۲م.
۱۹۵۲م.-
۱۹۶۶م.-
۱۹۶۶م.-
۱۹۷۱م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان نینوا عراق واقع است.

done in 0.0258 seconds