آخرین ویرایش : March 26, 2012

داخل حسن جریو

تحصیلات


محل تحصیل

بریتانیا

( تا ۱۹۷۲م. )
دکتری مهندسی کامپیوتر


مناصب و مشاغل


رئیس

مدرس

دانشگاه بصره عراق


رئیس دانشکده علوم دانشگاه بصره .

دانشگاه تکنولوژی بغداد

done in 0.0374 seconds