آخرین ویرایش : March 26, 2012

جمال جمعه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بصره عراق


لیسانس و فوق لیسانس از دانشکده ادبیات دانشگاه بصره .

شهر کپنهاگ


دکتری زبان سامی از دانشکده علوم اسلامی کپنهاگ .


مناصب و مشاغل


موسس

سردبیر


آثار


نویسنده

کتاب " الناسوت "

( تا ۲۰۱۰م. )
بیروت

کتاب " مصافحه فی الظالم "کتاب " رسائل الی اخی "

( تا ۲۰۱۰م. )
بیروت

کتاب " الرسم بالمدن "

( تا ۲۰۱۰م. )
بیروت


محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

done in 0.0558 seconds