آخرین ویرایش : April 6, 2012

عبدالعزیز الجاسم

آثار


بازیگر

سریال "تلویزیونی الحلال و الحرام"

( تا ۲۰۱۲م. )

سریال تلویزیونی " فرصة ثانیة "

( تا ۲۰۱۱م. )

سریال تلویزیونی " الشعور القاتل "

( تا ۲۰۱۱م. )

برنامه تلویزیونی " فوق تحت "

( تا ۲۰۱۱م. )

سریال تلویزیونی " خیوط ملونة "

( تا ۲۰۱۰م. )

سریال تلویزیونی " تصانیف "

( از ۲۰۱۰م. تا ۲۰۱۱م. )

سریال تلویزیونی " طول بالک "

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی "قلوب للایجار"

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی " امراة واخری "

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی " رصاصة رحمة "

( تا ۲۰۰۹م. )

تئاتر " شملان فی لبنان "

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی " شوف الدنیا "

( تا ۲۰۰۹م. )

سریال تلویزیونی " التندیل "

( تا ۲۰۰۸م. )

سریال تلویزیونی " البارونات "

( تا ۲۰۰۸م. )

سریال تلویزیونی " عیال الفقر "

( تا ۲۰۰۷م. )

سریال تلویزیونی " نعم ولا "

( تا ۲۰۰۷م. )

سریال تلویزیونی " المقارید "

( تا ۲۰۰۷م. )

تئاتر " خلیک فی البیت "

( تا ۲۰۰۶م. )

سریال تلویزیونی " عندما تغنی الزهور "

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی " یا هل الشرق "

( تا ۲۰۰۵م. )

تئاتر " هوامیر الاسهم "

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی " بعد الشتات "

( تا ۲۰۰۴م. )

تئاتر " هوامیر الاسهم "

( تا ۲۰۰۵م. )

سریال تلویزیونی " بعد الشتات "

( تا ۲۰۰۴م. )

تئاتر تلویزیونی " صح النوم یا عرب "

( تا ۲۰۰۴م. )

سریال تلویزیونی "یوم آخر"

( تا ۲۰۰۳م. )

سریال تلویزیونی " درب المحبة "

( تا ۲۰۰۳م. )

سریال تلویزیونی " زحف العقارب "

( تا ۲۰۰۳م. )

سریال تلویزیونی "حکم البشر"

( تا ۲۰۰۲م. )
به واسطه بازی در نقش (محمد) معروف شده است.

تئاتر " وزیر الناس "

( تا ۲۰۰۲م. )

تئاتر " البترول یاحکومة "

( تا ۲۰۰۲م. )

سریال تلویزیونی " نورة "

( تا ۲۰۰۲م. )

سریال تلویزیونی " شویة ملح "

( تا ۲۰۰۲م. )

سریال تلویزیونی " جرح الزمن "

( تا ۲۰۰۱م. )

سریال تلویزیونی "عیال الذیب"

( تا ۲۰۰۰م. )

سریال تلویزیونی "احلام البسطاء"

( تا ۱۹۹۹م. )

تئاتر " فی بیتنا مرشح "

( تا ۱۹۹۹م. )

سریال تلویزیونی " حتی اشعار آخر "

( تا ۱۹۹۷م. )

تئاتر " تلفزیون المرح "

( تا ۱۹۹۷م. )

تئاتر " بشت المدیر "

( تا ۱۹۹۶م. )

سریال تلویزیونی "عفوا سیدی الوالد"

( تا ۱۹۹۴م. )

تئاتر " کابتن ماجد "

( تا ۱۹۹۴م. )

سریال تلویزیونی " الناس بیزات "

( تا ۱۹۹۳م. )

سریال تلویزیونی "السر فی بیر"

( تا ۱۹۹۳م. )

تئاتر " السیارة العجیبة "

( تا ۱۹۹۲م. )

تئاتر " مفلح فی المریخ "

( تا ۱۹۹۱م. )

تئاتر " ریم والساحر شحتوت "

( تا ۱۹۹۰م. )

تئاتر -"زلزال "

( تا ۱۹۸۹م. )

سریال تلویزیونی "تناتیف"

( تا ۱۹۸۹م. )

سریال تلویزیونی " الی الشباب مع التحیة "

( تا ۱۹۸۹م. )

سریال تلویزیونی " فایز التوش "

( از ۱۹۸۴م. تا ۱۹۸۸م. )
در سال های 1984، 1986 و 1988 بازیگر این سریال بود و به واسطه بازی در نقش (مرزوق) معروف شده است.

تئاتر " عنتر و ابله "

( تا ۱۹۸۸م. )

سریال تلویزیونی " محسن منکم وفیکم "

( تا ۱۹۸۷م. )

تئاتر " قطار المرح "

( تا ۱۹۸۷م. )

سریال تلویزیونی " عید و سعید "

( تا ۱۹۸۲م. )

سریال تلویزیونی " الفرسان الثلاثة "

( تا ۱۹۸۱م. )

تهیه کننده

نمایشنامه نویس

پژوهشگر


سایر موارد


مرتبطین

غانم جمعه غانم السلیطی


عموماً ایندو به عنوان زوج هنری با هم فعالیت می کنند.


عبدالعزیز الجاسم

تاریخ تولد ۱۹۶۹/۰۲/۰۱م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر

توضیحات بیشتر:

سه فرزند به نام های سعود، جاسم و عمر دارد.


done in 0.0591 seconds