آخرین ویرایش : April 7, 2012

ناصر عبدالله احمد محمد آل ثانی

مناصب و مشاغل


رئیس


روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر

دارای رابطه خانوادگی با

محمد ثانی محمد ثامر آل ثانی


جد چهارم ناصر عبدالله احمد، شیخ محمد بن ثانی آل ثانی، اولین قائم مقام قطر است.


تاریخ درگذشت ۱۹۹۰/۰۵/۱۶م.
محل درگذشت شهر دوحه
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله بنی تمیم
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
دارای هشت فرزند به نام های عبدالله، خالد، علی، نایف، سعود، محمد و مریم.

done in 0.0278 seconds