از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۱م.-
۱۹۷۰م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان دیاله عراق واقع است.

done in 0.0256 seconds