آخرین ویرایش : April 9, 2012

آمنه احمد حسن آل ثانی

روابط خانوادگی


نام همسر


ملیت کشور قطر

done in 0.1573 seconds