آخرین ویرایش : November 28, 2011

گشه دارا جلال احمد

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو انتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم
انتخابات پارلمان کردستان.
نماینده منتخب سلیمانیه در دوره پارلمان سوم.
عضو کمیسیون ورزش و جوانان در پارلمان سوم.
رئیس کمیسیون حمایت از حقوق زنان در پارلمان سوم


گرایشات


عضو


تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0301 seconds