آخرین ویرایش : November 29, 2011

سردار رشید محمد احمد

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره سوم .
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون امور اجتماعی در پارلمان سوم کردستان .


گرایشات


عضو


ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0228 seconds