از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۶۳ه.ق.۱۲۶۶ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تفلیس پایتخت کشور گرجستان است.

done in 0.0752 seconds