آخرین ویرایش : November 30, 2011

علی حسین محمد حسن

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان.


گرایشات


عضو


ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0461 seconds