از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--


توضیحات بیشتر:

یکی از دو حزب مهم صدر مشروطه. خاستگاه اصلی این حزب قفقاز بود. این منطقه، به‌سبب هم‌مرزی و مناسبات با عثمانی و روسیه که با غرب مرتبط بودند، منشأ بسیاری از جریانهای سیاسی و اجتماعی ایران در دوره معاصر بوده است. حزب دموکرات براساس تشکل «اجتماعیون عامیون ایران» یا «کمیته سوسیال دموکرات ایران» که در 1323 در بادکوبه به‌ وجود آمده بود، پایه‌ریزی شد. پس از فتح تهران و افتتاح دوره دوم مجلس در 1327، حزب دموکرات به همراه احزاب دیگر تشکیل شد. این حزب، که «فرقه دموکرات ایران» و «جمعیت عامیون ایران» نیز خوانده می‌شد.

done in 0.06 seconds