از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۲۰ه.ق.
--
--
۱۳۰۳ه.ق.۱۳۰۳ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
۱۲۷۰ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

تحریم تنباکو قیام سراسری مردم ایران برای لغو قرارداد رژی بود که بین دولت ایران در زمان ناصرالدین شاه و یک شرکت انگلیسی به مالکیت ماژور تالبوت بسته شد و بر پایه‌ی آن تولید و خرید و فروش توتون و تنباکو برای 50 سال در انحصار آن شرکت بود. اما با مخالفت بازرگانان، مردم و علمای دینی، به ویژه‌ی فتوای میرزای شیرازی، سرانجام قرارداد پیش از زمان اجرای رسمی در 25 جمادی الثانی 1309 قمری( 6 بهمن 1270 خورشیدی/26 ژانویه‌ی 1892 میلادی) لغو شد. هر چند دولت ایران مجبور به دادن قرامت سنگین به شرکت انگلیسی شد که قرض‌های سنگین و خسارت‌های زیادی به همراه داشت، این قیام را سرآغازی برای انقلاب مشروطه می‌دانند.

done in 0.0384 seconds