از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۲۳ه.ق.


توضیحات بیشتر:

بانک ایران و روس در سال 1303 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد . اداره مرکزی آن در تهران بود.

done in 0.0286 seconds