آخرین ویرایش : August 26, 2012

میرزا محمد حسین وزیر دفتر

معروف به : میرزا حسین وزیر دفتر

مناصب و مشاغل


معاون

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( از ۱۳۱۰ه.ق. تا ۱۳۱۴ه.ق. )

میرزا محمد حسین بعد از وفات پدرش به تصویب امین ­السلطان به سمت وزارت دفتر رسید. با روی کار آمدن میرزا محمد حسین مستوفی­ های قدیمی که خود را بالاتر از او می­ دانستند، به نفع پسران خود کنار رفتند. مداخله امین­ السلطان در امور مالیه، اوضاع مالیه را بی سروسامان تر کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

محمد مصدقبرادر ناتنی

نام پدربزرگ

نام نوه

نام جدبزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد مستوفی قوام الدوله آشتیانیمیرزا محمدحسین با دختر قوام الدوله ازدواج کرد.


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا حسین خان در اواسط سال 1296ه.ق به نیابت پدرش به نیابت وزارت دفتر (معاونت وزارت مالیه) منصوب شد. میرزا محمد حسین بعد از وفات پدرش در سال 1310ه.ق به سمت وزارت دفتر رسید.
  • میرزاحسین­ خان در همان روزهای نخست فرزند ارشد خود را که محمودخان نام داشت با اخذ لقب عین­ الممالک از ناصرالدین­ شاه به معاونت خویش انتخاب کرد و مهر وزارت را در اختیار او قرار داد. میرزاحسین خان در دوران مظفرالدین­شاه عملاً از گردونه خارج شد و امور مالی مملکت بین عده ­ای تقسیم گردید.
  • میرزا حسین خان در جوانی با دختر میرزامحمدخان قوام ­الدوله ازدواج کرد و صاحب پنج پسر شد: به نام محمودخان عین ­الممالک، جوادخان معاون ­السلطنه، عضدالملک، معتمدالملک و ارفع ­الملک.

done in 0.0629 seconds