آخرین ویرایش : May 1, 2012

سید محمد خان صنیع حضرت

حوادث مهم زندگی


مشارکت در

واقعه میدان توپخانه تهران

( ۱۹۰۷م. )
واقعه میدان توپخانه مجموعه اتفاقاتی است که در بیست روز اواخر آذر و اوائل دی ماه ۱۲۸۶ اتفاق افتاده و طی آن کشمکش بین محمد علی شاه و مجلس و مردم به اوج خود رسیده و سپس بطور موقت فروکش کرده است.
عد از برگزاری باشکوه سالگرد فرمان مشروطیت و تاسیس مجلس ملی، و پس از کشته شدن علی اصغرخان امین السلطان، و هم چنین پافشاری مجلس برای تصویب متمم قانون اساسی، اختلاف بین مجلس و دربار شدت یافته و سعد الدوله و در باریان شاه را برضد مجلس تحریک و ترغیب میکردند. مجلس نیز با حمایت انجمن ها در صدد تقویت ارکان مشروطیت و تجهیز وتدارک محافظت از خود بود.
از روز شنبه ۸ و یکشنبه ۹ ذی القعده ۱۳۲۵ ( ۲۲ آذر ۱۲۸۶) گروه هائی از اراذل و اوباش به سرکردگی صنیع حضرت و مقتدر نظام و به اشاره دربار بطرف مجلس و مسجد سپهسالار در میدان بهارستان هجوم برده اقدام به عربده کشی و تظاهرات بر علیه مشروطه و مجلسیان نمودند.
پس از این که نیروهای طرفدار مشروطه اراذل و اوباش را از مسجد بیرون کردند آنها بعد از دشنام و تهدید و تیر اندازی به در مجلس بطرف میدان توپخانه رفته و چادرهائی را برپا نمودند. جبهه استبداد از سه گروه تشکیل می شد.
گروه اول جمعی اراذل و اوباش سنگلج به سرکردگی مقتدر نظام و لوطی های چاله میدان به سرکردگی صنیع حضرت.
بعد از ۲۰ روز کشمکش بی نتیجه، محمد علی شاه تسلیم درخواست مجلسیان شده و پشت جلد قرآن(كريم) را امضاء و مهر می کند که حافظ ارکان مشروطیت باشد و تبعید شدگان را برگرداند و اوباش را از میدان جمع کند و صنیع حضرت و مقتدر نظام را تبعید کند. البته مجلس نیز موقعیت مناسبی را که به دست آورده بود و می توانست با مقاومت خود حوادث آینده را خنثی کند از دست داد. آینده ای که ادامه دسایس دربار و حوزه استبدادی آن را رقم خواهد زد.

فرد کشته شده توسط وی

میرزا مصطفی آشتیانی

( از ۱۳۲۷/۰۳/۰۲ه.ق. تا ۱۳۲۷/۰۴/۰۲ه.ق. )
آشتیانی در منزلش در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم به دستور مفاخرالملک، دستیار تهران، توسط صنیع حضرت و مجلل السلطان همراه سه نفر دیگر به قتل رسید.


تاریخ درگذشت ۲۰۲۲/۱۲/۰۷ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
پس از فتح تهران دستگیر و جزو یکی از ده نفری بود که در دادگاه انقلابی محکوم به اعدام، در میدان توپخانه به دار آویخته شد.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • از کسانی بود که در مبارزه ٔ مشروطیت پیوسته دولتیان را یاری میداد و جمعی از اوباشان را فراهم آورده به مجلس می تاخت. وی ابتدا از اوباش محله چاله میدان تهران بود. سپس کارمند اداره قورخانه شد و چون در سرکوب مشروطه خواهان کمک های شایانی به محمد علی شاه نمود، به ریاست قورخانه منصوب و از مقربان شاه شد ولی پس از فتح تهران، از طرف انقلابیون به اعدام محکوم شد.
  • میرزا اسماعیل خان آجودان باشی همراه صنیع حضرت در ماجرای فتح تهران -1327ق- مرتکب جنایاتی درباره مشروطه خواهان شد.از این رو پس از فتح تهران دستگیر شد و جزو یکی از ده نفری بود که در دادگاه انقلابی محکوم به اعدام و در 13 رجب همان سال، در میدان توپخانه به دار آویخته شد.

done in 0.0467 seconds