آخرین ویرایش : May 1, 2012

زین العابدین خان مجلل السلطان

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اردبیل

( از ۱۲۹۰ه.ش. )

در سال 1290 خورشیدی که محمد علیشاه از راه روسیه به ایران بازگشت و یا روس ها او را از راه گرگان به ایران وارد کردند مجلل السلطان از طرف وی مأموریت یافت که بطور ناشناس به اردبیل رفته ایل یورتچی را بر علیه دولت بشوراند. نامبرده مدتی در میان شاهسون ها بود بعد به حمایت کنسول روس به اردبیل آمده مدت کمی حکومت اردبیل را عهده دار شد. چون اقدامات محمدعلیشاه در ایران مؤثر واقع نشد و انگلیس ها جداً روس ها را به عدم مداخله در امور ایران وادار نمودند شاه ناگزیر گردید که دوباره به روسیه بازگردد و بعد روس ها چندی صمدخان شجاع الدوله را در آذربایجان علم کردند. صمد خان، مجلل السلطان را از اردبیل به تبریز خواست و او هم اطاعت نموده به نزد وی رفت. به محض ورود صمد خان او را زندانی نمود و پول هائی که در مدت اقامت خود در اردبیل استفاده کرده بود از او گرفت و او را رها نمود.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

واقعه میدان توپخانه تهران

( ۱۹۰۷م. )

در دورۀ مشروطین در بساطی که در سال 1325 قمری در میدان توپخانه تهران چیده شده بود و همچنین در عملیاتی که در جلو مجلس بر ضد مشروطه و مشروطه خواهان از طرف جمعی از اوباش سر زد و نیز در سال 1327 قمری در کشتن میرزا مصطفی آشتیانی در حضرت عبدالعظیم مجلل السلطان در همه این ها کاملاً دست داشت و حتی گفته شد که یکی از قاتلین وی خود مجلل السلطان بود.

فرد کشته شده توسط وی

میرزا مصطفی آشتیانی

( ۱۳۲۷/۰۳/۰۲ه.ق. )

آشتیانی در منزلش در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم به دستور مفاخرالملک، دستیار تهران، توسط صنیع حضرت و مجلل السلطان ، همراه سه نفر دیگر به قتل رسید.توضیحات بیشتر:
  • زین العابدین خان مجلل السلطان از پیشخدمتان خاصه محمد علی میرزا ولیعهد و طرف توجه و محبت وی بود. در سال 1317 هجری قمری ملقب به مجلل السلطان شد و پیش از آن لقبش معاون حضور و در سلطنت محمدعلیشاه کماکان مقرب الخاقان بود.
  • در سال 1327 قمری که محمدعلیشاه از ایران خارج شد مجلل السلطان نیز از همراهان او بود و پیش از آن هم از هواخواهان و کارکنان جدی او بشمار می آمد.
  • مجلل السلطان پس از آزاد شدن از زندان به نزد سالارالدوله که در غرب ایران مشغول به عملیات و اقدامات به نفع خویش بود رفت و پیشکار و مشاور او در امور کشوری و لشکری گردید. در این هنگام قوای اعزامی دولت به سرگردگی یفرم برای دفع سالار الدوله بسمت غرب رهسپار شد و قوای سالار الدوله را شکست داد و چون "یفرم" در دیه شورجه کشته شد، مجلل السلطان که در اردوی سالارالدوله بود از قضیۀ کشته شدن او آگاه گردید موقع را برای خویشتن مغتنم شمرده با سه هزار تن کرد به اردوی دولتی هجوم آورده خواست که در این هنگام فتح نمایانی کرده باشد لکن "گری" که در این لشکر کشی معاونت یفرم را داشت افراد تحت فرماندهی خود را جمع آوری کرده به جلوگیری از کردان پرداخت و آنان را سخت شکست داد و بسیاری از آنان نیز کشته شدند و جنگ به پیروزی دولتیان انجام یافت. پس از این فتح که از طرف مجاهدین صورت گرفت، مجلل السلطان فرار کرده و سر از تبریز درآورد و درکنسولگری روس پناهنده شد و به واسطۀ اقدامات دولت، روس ها حاضر شدند که او را به روسیه روانه نمایند. پس از چندی که در روسیه اقامت داشت به او تأمین داده شد و به ایران بازگشت و در تهران می ز یست.

done in 0.0501 seconds