آخرین ویرایش : May 28, 2012

میرزا هادی آشتیانی

مناصب و مشاغل


مستوفی


روابط خانوادگی


نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا هاشم آشتیانی


میرزا هادی برادرزاده میرزا هاشم آشتیانی است.

میرزا کاظم آشتیانی


میرزا هادی برادرزاده میرزا کاظم آشتیانی است.توضیحات بیشتر:

پسر میرزا آقاسی بیگ و نوه میرزا محسن آشتیانی. جد خانواده دادور بود. در ابتدا مدتی در دستگاه حسنقلی خان برادر فتحعلی شاه قاجار مشغول خدمت بود. پس از آنکه حسنقلی خان علیه فتحعلی شاه قاجار شورش کرد، میرزا هادی از کار برکنار شد. در اوایل سلطنت فتحعلی شاه وارد خدمت استیفا (مالیات) شد.


done in 0.0227 seconds