آخرین ویرایش : May 4, 2012

حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنه

آثار


نویسنده

کتاب " سفرنامه مکه "این سفرنامه هم مانند دیگر سفرنامه های دوره قاجار، به بیان منازل راه و مشکلات و گرفتاری های سفر پرداخته است. در آن دوره کمتر سفری صورت می گرفت که همراه با مصیبت و گرفتاری، بویژه حمله اعراب به کاروان حجاج، نباشد. مؤلف به تفصیل این دشواری ها را گزارش کرده است. فرق این سفرنامه با سفرنامه های دیگرِ این دوره، یکی هم همین است که مسائل سفر از دید یک زن، گرچه از طبقه اشراف، منعکس شده است.


روابط خانوادگی


نام همسر

میرزا محمد مستوفی قوام الدوله آشتیانیقوام الدوله همسر اول عصمت السلطنه بود.

میرزا عبدالوهاب خان شیرازی آصف الدولهوی شوهر سوم حاجیه عصمت السلطنه بود. نامبرده در ظرف کمتر از 8 ماه بعد از مرگ وزیر لشکر با میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله ازدواج کرد. عصمت السلطنه حدود چهار سال با او زندگی کرد و برای سومین بار بیوه شد.

میرزا موسی وزیر لشکر


میرزا موسی دومین همسر عصمت السلطنه بود. عصمت السلطنه در زمان مرگ میرزا موسی حضور نداشته و در سفر حج به سر می برد.

نام پدر

نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد تقی آشتیانی قوام الدوله


میرزا محمدتقی پدر همسر عصمت السلطنه بود.


تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد کشور ایران
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

عصمت السلطنه سه بار شوهر کرد. شوهر اولش میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی، شوهر دومش میرزا موسی وزیر لشکر پسر میرزا هادی آشتیانی و شوهر سومش میرزا عبدالوهاب خان شیرازی بود. او از شوهر اول و دوم خود اولاد داشت لکن از آصف الدوله فرزندی نیاورد. عصمت السلطنه از میرزا موسی وزیر لشکر دارای چهار پسر به نام های منتصر الملک، مشیر اکرم، وثوق السلطنه و قوام السلطنه می شود. از سرانجام عصمت السلطنه اطلاعاتی بدست نیامده است.


done in 0.0575 seconds