آخرین ویرایش : May 27, 2012

فرهاد میرزا معتمدالدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه خوزستان

( از ۱۲۵۰ه.ق. )

در سال ۱۲۵۰ به حکومت لرستان و خوزستان منصوب شد.

منطقه لرستان

( از ۱۲۷۸ه.ق. تا ۱۲۹۰ه.ق. )

در سال 1278ق به حکومت لرستان و خوزستان منصوب شد.

منطقه فارس

( از ۱۲۹۳ه.ق. تا ۱۲۹۸ه.ق. )


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام پدر

عباس میرزا نایب السلطنهفرهاد میرزا معتمدالدوله پانزدهمین پسر عباس میرزا نایب‌السلطنه بود.

نام دختر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد مستوفی قوام الدوله آشتیانی


فرهاد میرزا پدر همسر قوام الدوله آشتیانی بود.

میرزا موسی وزیر لشکر


معتمدالدوله پدر همسر میرزا موسی بود.

ناصر الدین شاه قاجارفرهاد میرزا معتمدالدوله عموی ناصرالدین شاه بود.


تاریخ تولد ۱۲۲۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۵ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرهاد میرزا در سال 1278ق ملقب به معتمدالدوله شد. قبل از آن لقب نایب الایاله داشت.
  • وی به دلیل حمایت از عباس میرزا ملک آرا، برادر ناصرالدین شاه، مورد بی مهری شاه فرار گرفت و بارها به سفارتخانه انگلستان پناهنده شد.
  • فرهاد میرزا در سال 1290ق به حکومت کردستان رسید ولی در این سال، با عزم ناصرالدین شاه مبنی بر سفر به اروپا، به تهران احضار شد تا با کمک نایب السلطنه به اداره امور مملکت بپردازد.
  • دارای 3 فرزند به نام های عصمت‏ السلطنه، سلطان اویس میرزا و عبدالعلی میرزا بود.

done in 0.0691 seconds