آخرین ویرایش : October 19, 2011

یاسین محمد عبدالقادر

معروف به : د.سردار

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


ابتدایی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۱۹۹۲م. )
از اعضای پارلمان کردستان در دوره اول .
عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان .
عضو کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان اول .
عضو فراکسیون سبز در پارلمان اول کردستان .


گرایشات


عضو

حزب کارگران و زحمتکشان کردستان عراق (جنبش زحمتکشان سابق)


پیش از عضویت در پارلمان از اعضای کادر رهبری حزب زحمتکشان کردستان بوده است .


تاریخ تولد ۱۹۵۵م.
محل سکونت شهر سلیمانیه
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0504 seconds