آخرین ویرایش : August 26, 2012

میرزا کاظم آشتیانی

روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

نام نتیجه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا محمد تقی آشتیانی قوام الدوله


میرزا کاظم عموی قوام الدوله بود.

میرزا هادی آشتیانی


میرزا هادی برادرزاده میرزا کاظم آشتیانی است.


تاریخ درگذشت ۲۰۱۹ه.ق.
محل درگذشت استان قره باغ
او زمانی که در التزام رکاب آقا محمد خان برای فتح قلعهٔ شیشه به قراباغ رفته‏بود، درگذشت.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

مستوفی درجه اول دربار قاجار. میرزا کاظم در زمان سلطنت کریم خان زند مقام استیفای کل یافت و پس از تاج‏گذاری آقا محمد خان در مقام خود باقی ماند. دارای شش فرزند به نام های میرزا حسن مستوفی‏ الممالک، میرزا بابا، میرزا فضل‏الله، میرزا محمدعلی متخلص به مایل آشتیانی، میرزا عبدالله، میرزا حسین.


done in 0.0314 seconds