آخرین ویرایش : September 2, 2012

میرزا موسی وزیر لشکر

روابط خانوادگی


نام همسر

حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنه


میرزا موسی دومین همسر عصمت السلطنه بود. عصمت السلطنه در زمان مرگ میرزا موسی حضور نداشته و در سفر حج به سر می برد.

نام پدر

دارای رابطه خانوادگی با

فرهاد میرزا معتمدالدوله


معتمدالدوله پدر همسر میرزا موسی بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۹۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • فرزند میرزا هادی و نوه میرزا آقاسی بیگ پسر آقا محسن آشتیانی بود.
  • در سال 1289ق به وزارت لشکر (رئیس دارایی ارتش را سابقا رئیس دفتر لشکر و یا وزیر لشکر می گفتند) منصوب شد ابتدا عنوانش رئیس دفتر لشکر بود و بعد در سال 1291ق عنوانش وزیر لشکر شد.

done in 0.0517 seconds