آخرین ویرایش : May 6, 2012

کریم حیدر خضیر

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس تاریخ از دانشکده تربیت ابن رشد دانشگاه بغداد.
فوق لیسانس تاریخ از دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد.
دکتری تاریخ مدرن و معاصر.


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشگاه بغداد عراق


معاون رئیس دانشکده تربیت ابن رشد دانشگاه بغداد در امور دانشجویان و ثبت نام.
رئیس دانشکده ابن رشد آوریل 2009 .

کارمند

اتحادیه عرب (جامعه الدول العربیه)


رئیس کمیته آموزش و پرورش و ارتباطات در اتحادیه عرب .توضیحات بیشتر:
مشارکت کننده در کنفرانس های علمی و نمایشگاهی در داخل و خارج از کشور .

done in 0.0243 seconds