آخرین ویرایش : May 6, 2012

ایمان محمد عبدالله النعمه

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه عین الشمس قاهره

( از ۱۹۸۰م. )
دکترای شیمی تجزیه


مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه قطر (QU)

( از ۱۹۸۰م. )
استاد شیمی تجزیه.
مدیر آزمایشگاه مرگزی دانشکده علوم دانشگاه قطر 2004-2003.
مدیر کمیته پذیرش دانشجوی دانشگاه قطر 2007-2004.
عضو دبیرخانه کنفرانس منطقه ای محیط زیست دریایی دانشگاه قطر 1988.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده


ایمان محمد عبدالله النعمه

تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور قطر
قومیت عرب
قبیله العبیدان

done in 0.0243 seconds