از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
۱۹۱۰م.۱۹۱۰م.
۱۹۳۵م.۱۹۳۵م.
۱۹۴۷م.۱۹۴۷م.


توضیحات بیشتر:

فَلّوجه شهری است در استان انبار عراق در ۶۹ کیلومتری باختر بغداد و در کرانه رود فرات. این شهر در جاده بغداد به اردن قرار گرفته‌است.
در عراق این شهر به «شهر مسجدها» شهرت دارد زیرا در فلوجه و روستاهای پیرامونش در حدود ۲۰۰ مسجد وجود دارد.

done in 0.0373 seconds