آخرین ویرایش : November 30, 2011

آراس حسین محمود کریم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دارای مدرک دکترا


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو ائتلاف لیست کردستانی برای دوره سوم انتخابات پارلمان کردستان.
رئیس کمیسیون اقتصاد و دارایی در پارلمان سوم کردستان.
عضو کمیسیون حمایت از حقوق کارگران در پارلمان سوم کردستان.


گرایشات


عضو


ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.1472 seconds