از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۳۷م.-
۱۹۳۹م.-
۱۹۴۱م.-
۱۹۴۲م.-
۱۹۴۳م.-
۱۹۴۵م.-
۱۹۴۸م.۱۹۴۸م.
۱۹۴۸م.-
۱۹۴۸م.-
۱۹۴۹م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
-۱۹۶۲م.
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۷م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان کرکوک عراق است.

done in 0.1373 seconds