از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۲م.-
۱۹۵۳م.-
۱۹۵۳م.-
۱۹۵۳م.-
۱۹۵۳م.-
۱۹۵۳م.۱۹۵۳م.
۱۹۵۴م.-
۱۹۵۴م.-
۱۹۵۴م.-
۱۹۵۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
-۱۹۶۲م.
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۷م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان کرکوک عراق است.

done in 0.1376 seconds