از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۵م.-
۱۹۵۶م.-
۱۹۵۷م.-
۱۹۵۷م.-
۱۹۵۷م.-
۱۹۵۸م.-
۱۹۵۹م.-
۱۹۶۰م.-
۱۹۶۱م.۱۹۶۱م.
۱۹۶۱م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
-۱۹۶۲م.
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۵۷م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان کرکوک عراق است.

done in 0.1399 seconds