آخرین ویرایش : September 8, 2012

آقا ابراهیم امین السلطان

تاریخ درگذشت ۱۳۰۰ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پدرش زال ارمنی (فرزند زکی خان گرجی) ازغلامان امیر سلیمان خان اعتضادالدوله بود که به دست اعتضادالدوله مسلمان شد. غلام و پیشخدمت بود که به دلیل حسن خدمت مورد توجه ناصرالدین شاه قرار گرفت.
  • در سال 1286 ه.ق لقب امین السلطان گرفت و در سفر فرنگ همراه شاه بود. در دستگاه ناصرالدین شاه مسئولیت ادارات و وزارتخانه های صندوقخانه، شترخانه، انبار غله مرکزی، ضرابخانه، ساختمان ها، باغات، قنوات، وزارت گمرک و خزانه را به عهده داشت.
  • در سال 1300 ه.ق به هنگام مسافرت ناصرالدین شاه به مشهد فوت نمود.

done in 0.0286 seconds