آخرین ویرایش : May 8, 2012

میرزا عبدالوهاب طراز یزدی

آثار


نویسنده

کتابچه موقوفات یزد

( ۱۲۷۵ه.ق. )
میرزا عبدالوهاب کتابچه موقوفات یزد را به نام حسین خان مراغه ای تالیف کرد.


تاریخ تولد ۱۲۲۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۶۱ه.ق.
محل تولد منطقه یزد
محل درگذشت منطقه یزد
در تذکرۀ "سخنوران یزد" و "الذریعه"‌ تاریخ وفات او ۱۲۲۱ ق ذکر شده است.
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه
پدر وی از زرتشتیان شهر یزد بود که مسلمان شده بود.
مدفن منطقه یزد
در گورستان جوهرهر (جوی هرهر) مدفون شد.

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش حاج عبدالکریم بود.
  • وی در خوشنویسی به‌چندین قلم سمت استادی داشت. میرزا عبدالوهاب پس از چندی به‌شاعری روی آورد.
  • طراز جوانی خوش قریحه بود که بواسطه مدایح و مراثی اش در حق امامان شیعه خیلی زود محبوب دین داران و مرثیه خوانها و دسته جات عزاداری در شهر یزد شد اما زمانی که راز حضور شبانه وی در مجالس مخفی شعر و موسیقی برای مردمان فاش گردید چنان عرصه را بر او تنگ نموده با راه ندادنش به مساجد و تکایا راهی تهران شد. طراز به اندک زمانی و بواسطه هنرهایش در تهران هم شهره شده به دربار راه یافت  اما مورد بی‌مهری حاج میرزا آقاسی صدر اعظم قرار گرفت و میرزا عبدالوهاب نیز به هجو وی پرداخت و بعد از مدتی چون احساس خطر کرد به یزد گریخت اما مورد ضرب و جرح مأموران صدر اعظم قرار گرفت.

done in 0.025 seconds