از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۹ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

کودتای 1299 ش / 1921 م حاصل اوضاع بحرانی و متشنج سال های پس از انقلاب مشروطه (1284 ه.ش) است. اهمال و ضعف مشروطه خواهان در برابر مرتجعین و حکام نظام استبدادی و جنگ جهانی اول که با قحطی و مرگ و میر مردم همراه بود به هرج و مرج، ناامنی و مرکز گریزی انجامیده بود این چنین وضعیتی برای مردمی که خواهان آرامش و امنیت می‌باشند مطلوب نبود. پس از انقلاب 1917 در روسیه و خروج نیروهای روسی از کشورمان، انگلستان به دنبال ایجاد حکومتی متمرکز در ایران بود تا هم از نفوذ افکار بلشویکی جلوگیری کند و هم امنیت صادرات نفت به انگلستان را تامین کند. با شکست قرارداد 1919 وثوق الدوله ژنرال آیرونساید کودتای 1299 ه.ش را برنامه ریزی کرد تا فردی طرفدار انگلستان در مسند نخست وزیری قرار گیرد.

done in 0.0696 seconds