آخرین ویرایش : May 28, 2012

میرزا عبدالوهاب خان شیرازی آصف الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۲۸۷ه.ق. تا ۱۲۸۸ه.ق. )

منطقه خراسان

( از ۱۳۰۱ه.ق. تا ۱۳۰۴ه.ق. )

رئیس

آستان قدس رضوی

( از ۱۳۰۱ه.ق. تا ۱۳۰۴ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام همسر

حاجیه مهرماه خانم عصمت السلطنهوی شوهر سوم حاجیه عصمت السلطنه بود. نامبرده در ظرف کمتر از 8 ماه بعد از مرگ وزیر لشکر با میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله ازدواج کرد. عصمت السلطنه حدود چهار سال با او زندگی کرد و برای سومین بار بیوه شد.

نام پسر


تاریخ تولد ۱۲۴۲ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۰۴ه.ق.
محل تولد منطقه شیراز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پسر محمد جعفرخان کوچکترین فرزندان بدرخان جبه دار باشی شیراز بود. استعداد و حافظه قوی داشت و به سرعت در ادبیات عربی و فارسی و سرودن اشعار ترقی نمود، در شعر تخلصش یزدانی بود. در سال 1266 ق. همراه عمویش به تهران آمد و در دستگاه اعتضاداسلطنه، وزیر علوم به خدمت پرداخت.
  • در 1273ق نایب دوم وزارت خارجه شد. از آن پس مشاغلی چون کارگزاری انتظام مهام امور خارجه در تبریز 1277ق و کارگزاری آذربایجان در سال 1282 ه.ق را انجام داد. در سال 1288 لقب نصیرالدوله گرفت. مدتی حکومت ارومیه و گیلان را داشت. در سال 1301ق ملقب به آصف الدوله شد.

done in 0.0734 seconds