آخرین ویرایش : August 3, 2012

میرزا علینقی آصف دیوان

مناصب و مشاغل


نایب الحکومه


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


تاریخ تولد ۱۲۳۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ش.
محل تولد کشور ایران
محل درگذشت کشور ایران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • چون یکی از افراد این خانواده به نام میرزا عبدالله، به مقام معاونت و پیشکاری والی کردستان رسید، همة آن طایفه به “وزیری” شهرت یافتند.
  • میرزا علینقی در حکومت حسن علی خان امیر نظام گروسی ملقب به «آصف دیوان» شد و تا سال 1325ق در همان سمت باقی ماند. در دوره مشروطیت لقب «آصف اعظم» گرفت و به سمت پیشکاری و وزارت کردستان رسید.
  • اعقاب او به آصف، آصفی، آصف وزیری و آصف دیوانی مشهورند. میرزا علینقی از خانواده «وزیری» بود اما وی و اعقابش لقب «آصف» را برای خود برگزیدند.

done in 0.0483 seconds