آخرین ویرایش : May 29, 2012

آقابالاخان سردار افخم

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۳۲۶ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )

از طرف محمدعلی شاه و در وران استبداد صغیر، حاکم استرآباد و گیلان شد و در این منصب به قلع و قمع مشروطه خواهان پرداخت.

امیر تومان

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۳۰۸ه.ق. )

ابتدا در فوج نایب السلطنه مقام سرتیپی داشت، در 1303 ه.ق رتبه میرپنج و در 1308 ه.ق با رتبه امیرتومانی ریاست مخزن تدارکات عسکریه را عهده دار شد.

رئیس

نظمیه دوره قاجارآقا بالاخان با استفاده از این سمت مامور برهم زدن انجمن سری در تهران و موجب تبعید شیخ یحیی کاشی در جمادی الثانی سال 1319 ه.ق شد.


گرایشات


مخالف با

جنبش تحریم تنباکو

( ۱۳۰۳ه.ق. )

در واقعه رژی که مردم در اطراف ارک اجتماع کرده بودند به آقا بالاخان معین نظام ماموریت داده شد که آنان را پراکنده نماید. معین نظام به سربازان زیر فرمان خود دستور شلیک داد و جمعی در حدود 10 نفر کشته شدند.

انقلاب مشروطه ایران

( از ۱۳۲۶ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )

در دوران استبداد صغیر، سردار افخم همراه سردار امجد برای سرکوبی شورش مردم طالش به آنجا رفت. سرکوب مردم طالش و ظلم و ستم نسبت به سید عبدالوهاب صالح، مجتهد معروف رشت و مخالفت با افراد مشروطه خواه، دلایلی بود که گروه مجاهین گیلان را برانگیخت تا در باغ مدیریه رشت سردار افخم را به قتل برسانند.


تاریخ تولد ۱۲۷۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۷ه.ق.
محل درگذشت شهر رشت

سردار افخم در مجلس مهمانی در باغ مدیریه حضور داشت که مجاهدین گیلان به باغ حمله کرده و او و همراهانش را کشتند.

ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پسر خوشگلی بود که مورد محبت کامران میرزا نایب السلطنه قرار گرفت و وارد نظام شد. صاحب جمع کل و در سال 1304ق ملقب به معین نظام شد. در سال 1308ق ریاست مخزن تدارکات عسکریه یافت.
  • در محرم سال 1309ق ملقب به وکیل الدوله شد و در همین سال پس از درگذشت جهانگیری خان، وزیر صنایع و رئیس قورخانه، به جای او منصوب شد.
  • در سال 1313ق  ملقب به "سردار افخم" گشت. در زمان سلطنت مظفرالدین شاه بنابر سفارش کامران میرزا گاهی به حکومتی مامور فرستاده می‌شد.

done in 0.0283 seconds