از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۳ه.ش.۱۳۱۳ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۸ه.ش.۱۳۰۸ه.ش.
۱۳۱۴ه.ش.۱۳۱۴ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۵۰ه.ق.۱۳۵۵ه.ق.


توضیحات بیشتر:

سازمان بین‌المللی میان‌دولتی بود که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای، در طی سال‌های ۱۲۹۸ تا ۱۲۹۹ خورشیدی تاسیس شد. این سازمان جهانی تا سال ۱۳۲۴ خورشیدی، رسمیت اجرایی داشت، که در طی این مدت، به تناوب ۵۸ عضو داشت، که ۴۲ عضو از این ۵۸ عضو، از جمله ایران به عنوان عضو اصلی و موسس به فعالیت می‌پرداختند. اهداف این سازمان، خلع سلاح، جلوگیری از جنگ به واسطه تامین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره بین کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی، و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود.

done in 0.0453 seconds