آخرین ویرایش : May 22, 2012

حاج میرزا حسن خان تبریزی خبیرالملک

تحصیلات


محل تحصیل

شهر تبریزبا قتل ناصرالدین شاه (1313ق) به دست میرزا رضای کرمانی، میرزا آقاخان و شیخ احمد روحی و خبیرالملک، به علت دوستی با قاتل شاه مورد اتهام و سوءظن قرار گرفتند و به اصرار میرزا محمودخان علاءالملک دیبا، سفیر ایران در عثمانی، از سوی دولت عثمانی به دولت ایران تحویل داده شدند و عاقبت در سال 1314ق به امر محمدعلی شاه در تبریز به قتل رسیدند.


مناصب و مشاغل


کنسول


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر طرابوزان (ترابوزان)


صدراعظم با متهم کردن میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن خبیرالملک و شیخ احمد روحی در دست داشتن در شورش ارمنیان، دولت عثمانی آنان را به طرابوزان تبعید و زندانی کرد.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

شیخ احمد روحی


شیخ احمد با دختر خبیرالملک ازدواج کرد.

میرزا عبدالحسین خان آقا خان کرمانی


آقاخان کرمانی با دختر خبیرالملک ازدواج کرد.


محل تولد شهر تبریز
ملیت کشور ایران
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • حاجی میرزا حسن خان تبریزی معروف به خبیرالملک (مقتول ۱۳ صفر ۱۳۱۴ هجری قمری در شهر تبریز) سیاست‌مرد و آزادیخواه دوره قاجار بود.
  • میرزا عبدالحسین خان آقاخان کرمانی، حاج میرزا حسن خان تبریزی خبیرالملک با شیخ احمد روحی به نشر مقالات علیه استبداد پرداختند. نامه های زیادی از قول سید جمال الدین اسدآبادی به علمای نجف و ایران و سامرا نوشتند و آنان را بر ضد استبداد ناصرالدین شاه به همبستگی فراخواندند و از اعمال میرزا علی اصغرخان امین السلطان انتقاد کردند.

done in 0.0495 seconds