آخرین ویرایش : May 22, 2012

شیخ احمد روحی

حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر طرابوزان (ترابوزان)


صدراعظم با متهم کردن میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن خبیرالملک و شیخ احمد روحی در دست داشتن در شورش ارمنیان، دولت عثمانی آنان را به ططرابوزان تبعید و زندانی کرد.


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با

میرزا عبدالحسین خان آقا خان کرمانی


این دو با دختران خبیرالملک ازدواج کردند.

حاج میرزا حسن خان تبریزی خبیرالملک


شیخ احمد با دختر خبیرالملک ازدواج کرد.


تاریخ تولد ۱۲۷۲ه.ق.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل درگذشت شهر تبریز
با قتل ناصرالدین شاه (1313ق) به دست میرزا رضای کرمانی، میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک، به علت دوستی با قاتل شاه مورد اتهام و سوءظن قرار گرفتند و به اصرار میرزا محمودخان علاءالملک دیبا، سفیر ایران در عثمانی، از سوی دولت عثمانی به دولت ایران تحویل داده شدند و عاقبت در سال 1314ق به امر محمدعلی شاه در تبریز به قتل رسیدند.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

وی با میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن خبیرالملک به نشر مقالات علیه استبداد پرداختند. نامه های زیادی از قول سید جمال الدین اسدآبادی به علمای نجف و ایران و سامرا نوشتند و آنان را بر ضد استبداد ناصرالدین شاه به همبستگی فراخواندند و از اعمال میرزا علی اصغرخان صدراعظم انتقاد کردند.


done in 0.0515 seconds