آخرین ویرایش : May 27, 2012

اسماعیل خان آجودان باشی

مناصب و مشاغل


سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )

در 1300 ه.ق با درجه سرتیپی به سمت آجودان باشی توپخانه رسید. آجودان باشی تبریز و رئیس توپخانه در سال های 1324-1319ه.ق.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران

( از ۱۳۲۷ه.ق. )
وی در دوره سلطنت محمدعلی شاه به تهران آمد و به شغل سابق خود بازگشت. در این دوران به واسطه مخالفت با نهضت مشروطه و مشروطه خواهان مورد توجه شاه قرار گرفت. او همراه صنیع حضرت در ماجرای فتح تهران -1327ق- مرتکب جنایاتی درباره مشروطه خواهان شد.از این رو پس از فتح تهران دستگیر شد و جزو یکی از ده نفری بود که در دادگاه انقلابی محکوم به اعدام و در 13 رجب همان سال، در میدان توپخانه به دار آویخته شد.


تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۷ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران

در میدان توپخانه به دار آویخته شد.

ملیت کشور ایران

done in 0.0527 seconds