آخرین ویرایش : May 31, 2012

نجیب الصالحی

مناصب و مشاغل


عضویت در

نیروهای نظامی عراقگارد ریاست جمهوری عراق


فرمانده گردان زرهی تابع گارد ریاست جمهوری در خلال جنگ دوم خلیج فارس 1991 .

موسس

گروه افسران آزاد (الضباط الاحرار)


او در سال 1995 از عراق گریخت و حرکت افسران آزاد را تاسیس کرد .

دبیرکلdone in 0.0226 seconds