از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۳م.۱۹۶۶-۰۴-۱۶م.
۱۹۶۶-۰۴-۱۳م.۱۹۶۶-۰۴-۱۶م.
۱۹۶۷-۰۷-۱۰م.۱۹۶۸-۰۷-۱۸م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۶۴م.
-۱۹۶۶-۰۸-۰۷م.
۱۹۵۸م.-
۱۹۶۴-۰۹م.-
۱۹۶۶-۰۵-۰۹م.۱۹۶۷-۰۷-۱۰م.
۱۹۶۶-۰۸-۰۹م.۱۹۶۷-۰۵-۰۹م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

در پی کودتای ضد سلطنتی ۱۴ ژوئیه ۱۹۵۸ توسط تیمسار عبدالکریم قاسم که تمایلات چپ‌ گرایانه داشت،  حکومت پادشاهی عراق به پایان رسید و اولین حکومت جمهوری عراق برقرار شد. در ۸ فوریه ۱۹۶۳ سرهنگ عبدالسلام عارف با کودتا علیه عبدالکریم قاسم و قتل او، قدرت را در دست گرفت. عارف در سال ۱۹۶۶ در یک سانحه سقوط هلی کوپتر کشته شد و برادرش عبدالرحمن عارف به قدرت رسید. سرانجام در سال ۱۹۶۸ حزب بعث در یک کودتای بدون خونریزی، دولت عارف را سرنگون کرد و حسن البکر با تشکیل شورای فرماندهی انقلاب، حکومت جمهوری بعث عراق را تشکیل داد و قدرت را در دست گرفت.

done in 0.0365 seconds